Sunday, September 9, 2012

Bibla pou Jodi-a - Istwa Jakob, Leah ak Rakel

Jenez 27, 28: Jakob kay Laban


 " Ou se fanmi mwen, se re. Men sa pa vle di fok ou sevi m gratis pou sa. 
Di m konbe  pou m  peye ou?"
 Jakob reponn Laban:  "M'ap sevi ave ou set lanne pou Rachel, dezyem pitit fi ou la."  Se konsa Jakob pase setan ap travay kay Laban pou l te ka marye ak Rachel.


Aswe, Laban te pran Leya, pitit fi li a, li mennen l bay Jakob ki kouche ave l.
 Se pa koutim nou isit pou n marye ti se anvan gran se,  Tann senmenn lan fin pase...Apre sa, m'a ba ou Rachel, si ou dako sevi ave m pandan set lot lanne anko.

 Jakob tonbe dako.  Jakob kouche ak Rachle. Li te renmen l pi plis pase Leya.  Li sevi ak Laban pandan set lanne anko.

No comments:

Post a Comment